Apostolaat

Eeuwenlang hebben we ons als Zwartzusters van Bethel ingezet in de zieken- en bejaardenzorg thuis en later ook in materniteiten, zieken- en bejaardenhuizen of in woon- en zorgcentra, serviceflats, assistentiewoningen. In onze instellingen was er aandacht voor de totale mens. Met zorg probeerden we ook de pastorale noden van de zieken, bejaarden en hun familie; maar ook die van het personeel ter harte te nemen.
Het werk dat wij verrichtten, in openheid en aandacht voor de tekenen van de tijd, droeg bij aan de verlichting van de grote fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden in onze maatschappij. Kerk wil immers dienst zijn aan de wereld: “licht voor deze wereld”. Onze inzet was hopelijk een weldaad aan velen.

 

Aangezien de meeste Vlaamse zusters momenteel op pensioen zijn, leggen wij nu het accent op een biddende, elkaar steunende en gastvrije gemeenschap.

 

Ook bezoeken wij nog zieken en bejaarden in het ziekenhuis of woon- en zorgcentrum in de buurt.

 

Tevens brengen wij zieken of bejaarden die dat wensen naar de kapel voor de zondagseucharistieviering en ondersteunen wij waar wij kunnen de liturgie en de zang.

 

Van harte schenken we een inspirerend en troostend woord aan de medemens op onze weg. Mensen in de buurt mogen op ons een beroep doen via een alarmsysteem om direct te gaan kijken wat er aan de hand is. We zijn ook geëngageerd in een aantal bestuursfuncties van onze vroegere instellingen.

Met het jonge Augustijns takje COMPAZ laten we in Brugge iets nieuws groeien dat ook beantwoordt aan de noden van deze tijd.

 

Ons werk willen wij doen in onderlinge samenwerking. Wij willen elkaar hierbij tot steun zijn, van elkaar leren en een inspiratie zijn voor jonge vrouwen die affiniteit voelen met onze vorm van leven.

 

Vanuit dit perspectief willen wij, Zwartzusters van Bethel o.s.a., één van hart en één van ziel, verder op weg gaan vanuit onze roeping opdat mensen ook in deze tijd God zouden (kunnen) vinden.