Charisma

De Kastanjeboom met Pelikaan is beeld van
de allesgevende liefde van Christus in de Eucharistie.

 

Het charisma, de bijzondere genadegave van de Heilige Geest, gegeven aan onze Congregatie omschrijven kunnen wij niet in één woord. Een charisma is zoals een diamant, die al naargelang waar het licht opvalt, andere aspecten laat zien. Vandaar dat we achtereenvolgens aandacht hebben voor: 

 • Het beleven van ware vreugde
 • Onze relatie met God
 • Persoonlijke ontwikkeling als religieuze
 • Dienstbaarheid en beschikbaarheid
 • Gastvrijheid en vriendschap
 • Leven in gemeenschap
 • Zending en werk

 


Wij, Zwartzusters van Bethel, beleven ware vreugde:

 

 • als wij ons bewust zijn van onze roeping als religieuze,
 • als ons leven, met Gods genade, goede vruchten mag voortbrengen,
 • als wij omwille van ons getuigenis en gebed jonge mensen met roeping gastvrij in onze gemeenschap mogen ontvangen,

 

 


Een relatie met God bestaat uit:

 

 • Dagelijks dankbaar zijn om de liefde van God en de kracht van de H. Geest.
 • In dienst van God staan en willen werken aan Jezus’ opdracht:
  “geloof in het Rijk Gods en maak werk van Gods scheppingsplan”
 • In navolging van Jezus; menselijk in ons midden door zijn evangelie
 • Hem ontmoeten in de mensen (broeders en zusters) met en voor wie wij leven en werken.
 • Inspiratie en geestkracht zoeken in het leven en in de geschriften van de H. Augustinus.
 • De Constituties en Statuten van de Congregatie vernieuwend proberen te beleven.

 

 


De persoonlijke ontwikkeling als religieuze en groei:

 

Een Zwartzuster heeft de droom en de gedrevenheid tot de laatste dag iets van haar leven te maken. Zij ziet de zin van haar religieus leven in het geven van getuigenis:

 • van vreugde in het leven
 • van persoonlijke liefde voor de Heer
 • van trouw aan het leven naar de geloften
 • van verbondenheid met de congregatie
 • van engagement voor de eigen leefgemeenschap
 • van respect voor de medemens in nood
 • van overgave aan het werk.

Voor ons als religieuze is groeien een absolute voorwaarde, wij doen dat:

 • door ons regelmatig gebed, zowel persoonlijk als in gemeenschap
 • door regelmatige bezinning
 • en door het volgen van religieuze, persoonlijke en beroepsgerichte vorming, bijzonder in theologie en catechese, op het vlak van communicatie en organisatie van het samenleven.

 

 


Dienstbaarheid en beschikbaarheid:

 

De diepe zin van haar leven is dienstbaarheid en beschikbaarheid, twee krachtlijnen van ons charisma. In alles wat wij doen en zijn willen wij een diepe levensvreugde tonen en daardoor ook bij anderen enthousiasme wekken.

Om de houding van dienstbaarheid te ontwikkelen en te bewaren is nodig dat wij van onszelf houden. Pas dan kunnen wij vanuit een spontane beschikbaarheid de andere mens blijmoedig tegemoet treden en een relatie met haar of hem aangaan die voor beiden vruchtbaar is.

 

 


Gastvrijheid en vriendschap:

 

Ook gastvrijheid en vriendschap, twee kernwoorden van een Augustijnse spiritualiteit, willen wij ter harte nemen. Wij staan open voor onze medezusters, proberen vriendelijk te zijn en op een gewone manier ons leven te leiden. Zo zullen wij in onze omgang met gewone mensen de noden van ons volk kunnen beluisteren en ieder een gevoel van welzijn geven.

 

 


Een leven in gemeenschap:

 

Het leven in gemeenschap is een opgave en een steun voor elke zuster.
Maar… soms wordt de vreugde van een leven in gemeenschap getemperd

 • als de gedragingen en opvattingen van de zusters sterk verschillen,
 • als dominante karakters anderen platdrukken,
 • als iedereen afwachtend alle initiatief aan de anderen laat,
 • als iets gunnen moeilijk wordt vanuit een eeuwig vergelijken,
 • als rivaliteit en jaloersheid een rustig zelfvertrouwen verhindert.

Wij trachten ook in zo’n geval niet af te haken,
want dat geeft een gevoel van ontrouw en maakt niet gelukkig.

Het gemeenschapsleven neemt in België een steeds grotere plaats in nu voor velen het werk buitenhuis minder mogelijk is. Aandacht en zorg geven aan elkaar, elkaar dragen, bekommerd zijn, elkaar aanvaarden in het anders-zijn en in de fysische beperkingen niet kwetsen: dit zijn gedragswijzen en houdingen die wij verder gaan ontwikkelen en ons meer “eigen” maken.
Dit alles moet ons zo eigen zijn dat het tot onze levensstijl gaat behoren.

Voor jonge mensen in Brazilië is er veel werk. De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. De jonge zusters zijn werkzaam op drie plaatsen: in Salvador da Bahia, Ruy Barbosa en Itacoatiara Amazone. De pastorale en sociale noden en vragen verschillen van streek tot streek. De jonge zusters worden geroepen om zich in te leven in die verschillende situaties en om waar ze leven goede vruchten voort te brengen.

Gebed met de gemeenschap en samen een gezellige tafel delen, zijn een grote kracht. Zij maken ons leven en samenwonen vruchtbaar. We willen leven: “samen één van hart en ziel op weg naar God”.

In een gemeenschap waar zo geleefd wordt zullen zusters elkaar beluisteren, zorg hebben voor elkaar en de andere als gast beschouwen! Hun gedrag zal getuigen van Gods droom over het Rijk Gods. Werd over christenen niet ooit gezegd:

“Zie eens hoe ze elkaar liefhebben”

 

 


Zending en Werk:

 

Het werk dat wij verrichten, in openheid en aandacht voor de tekenen van de tijd, draagt bij aan de verlichting van de grote fysische en sociale noden in onze maatschappij. Kerk wil dienst aan de wereld zijn: “licht voor deze wereld”. Daarom moet het weldadig zijn voor de mensen voor wie wij ons inzetten. Ook ons pastoraal werk zal gericht zijn op het dienen van onze broeders en zusters in nood.

 

Ons werk willen wij doen in onderlinge samenwerking. Wij willen elkaar hierbij tot steun zijn, van elkaar leren en een inspiratie zijn voor jonge vrouwen die affiniteit voelen met onze vorm van leven.

Vanuit dit perspectief willen wij, Zwartzusters van Bethel O.S.A., één van hart en één van ziel, zonder onszelf grenzen te stellen, op weg gaan vanuit onze roeping opdat mensen ook in deze tijd God zouden (kunnen) vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij daarbij wegen zullen ontdekken, waarlangs onze eigen voltooiing als religieuze dichterbij komt én medemensen in nood groeien in welzijn.