VEURNE – AZ SINT AUGUSTINUS

Historiek

In de kronieken van de kasselrij Veurne staat dat in het jaar 1461 de Zwartzusters zich in Veurne vestigden om ten dienste te staan van de bevolking. Op dat ogenblik waren zij gevestigd in de straat die hun naam heeft gekregen, de Zwarte Nonnenstraat, waar een klooster en een kapel na de toenmalige tijdsperikelen werden herbouwd in het jaar 1724.
Jarenlang hebben zij gewerkt in Veurne en zo ontstond ook de Sint-Augustinuskliniek, waaronder hier de geschiedenis volgt.

1906 – De Zwartzusters in Veurne huren een herenhuis in de Vleeshouwersstraat 12, en richten het in als rustoord voor bejaarde vrouwen. Het tehuis heet “gesticht Cuvelier“, naar de familienaam van de eigenares van het gebouw, die het in 1923 aan de zusters zal verkopen. Het rusthuis is evenwel niet direct en structureel verbonden met het klooster.

De oude St. Augustinuskliniek (1924-1961), vanaf 1957 huis van de communiteit.

1924 – Zowat overal vermindert de ziekenzorg aan huis en ontstaan ziekenhuizen in de steden. De Zwartzusters passen zich aan. Een deel van het “gesticht Cuvelier“, nl. de zuidelijke vleugel die uitgeeft op de Oude Beestenmarkt, wordt ontruimd om de oprichting mogelijk te maken van een St.-Augustinuskliniek voor algemene heelkunde. De Zwartzusters, die in een aanpalend huis wonen, doen verplegend werk in de kliniek.

1940 – Tijdens een bombardement door de Duitsers, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, loopt een groot deel van de achterkant van de St. Augustinuskliniek zware schade op. Gedurende de 2 maanden van herstellingwerken kunnen de zieken worden ondergebracht in de school van de Zusters Annunciaten.

De kraaminrichting “Maria Troost, vanaf 1962 een R.V.T.”

1950-51 – In de Daniël De Haenelaan laten de Zwartzusters 2 huizen (die ze in 1903 hadden gekocht) slopen en bouwen op die plaats een nieuwe kraaminrichting “Maria Troost“, die haar deuren opent in juli 1951.

1958 – Jarenlang hebben de Zwartzusters gewerkt in Veurne en zo kennen wij het ziekenhuis op de Oude Beestenmarkt en tevens het Moederhuis Maria Troost in de Daniël Dehaenelaan. De St.-Augustinuskliniek op de Oude Beestenmarkt moet dringend worden vernieuwd en is veel te klein geworden voor de 70.000 inwoners en een toeristische potentieel van 200.000 vakantiegangers in de Westhoek. Per jaar kunnen slechts een 200-tal patiënten worden verzorgd! Het COO Veurne (nu OCMW) neemt het initiatief voor het bouwen van een nieuw en volwaardig algemeen ziekenhuis. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet. De zusters kijken uit naar een geschikt bouwterrein. Op 2 mei kan aan de Ieperse Steenweg het “Kasteeltje” worden aangekocht, een buitengoed met een park, samen goed voor een oppervlakte van bijna 2 ha.

Het “Kasteeltje” aan de Ieperse Steenweg in Veurne

1959-1961 – Na de sloop van “’t Kasteeltje” beginnen op 17 september 1959 de werken voor de bouw van een 5 verdiepingen hoog ziekenhuis. Op 16 november 1961, 500 jaar na de intrede van de Zwartzusters te Veurne, opende de nieuwgebouwde Sint-Augustinuskliniek haar deuren voor de medische, verpleegkundige en verzorgende functie van de patiënten uit de Westhoek. Het complex bevatte op dat ogenblik 140 bedden. Het initiatief voor het bouwen van een algemeen ziekenhuis werd genomen door de COO (nu OCMW) en nadien gerealiseerd door de Zwartzusters van Brugge. Het ministerie van volksgezondheid keurde de plannen goed voor een:

  • Kraaminrichting
  • Twee afdelingen heelkunde
  • Afdeling inwendige ziekten
  • kinderafdeling

1962 – De nu leegstaande materniteit “Maria Troost” wordt door de “vzw De Zwarte Zusters van Veurne” omgevormd tot een Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) voor 24 invalide en semi-valide bejaarden. In 1971 zal de “vzw Katholieke Gezondheidszorg Westhoek” het bejaardentehuis overnemen.

1963 – De oude St.-Augustinuskliniek op de Oude Beestenmarkt wordt verkocht en gesloopt. Er komen meerdere particuliere woningen in de plaats.

Een Zwartzuster assisteert in de operatiekamer

1965 – Om het beleid aan te passen aan de evolutie van de St.-Augustinusziekenhuis aan de Ieperse Steenweg wordt een hoofdgeneesheer aangesteld, een directrice van de nursing en een administratief directeur.

In 1966 wordt een Beheerscomité opgericht, dat functioneert als plaatselijk beheersorgaan van de Sint-Augustinuskliniek. Omdat de COO Veurne (nu OCMW) een afdeling van 60 bedden voor chronische zieken wilde bouwen, moest daarvoor een vlotte samenwerking met de Sint-Augustinuskliniek gerealiseerd te worden. Deze wederzijdse verstandhouding om de gezondheidszorg op een hoger peil te brengen in de Westhoek, werd bekroond door de realisatie van de V-dienst.
In 1970 werd een aanvraag gedaan aan het ministerie om een afdeling Geriatrie (index G) en een afdeling Heelkunde (index C) op te richten. Het toenmalige ziekenhuis werd immers al te klein. Vanwege de sterk verouderde bevolking van de Westhoek ging de interesse naar de oprichting van een geriatrie-dienst.

1971 – Omdat het ziekenhuis te klein is geworden en ook andere vormen van hospitalisatie zich ontwikkelen dringt een nieuwe uitbreiding van het ziekenhuis zich op. De verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan een overkoepelende “vzw Katholieke Gezondheidszorg Westhoek” (K.G.W.), die dus ook Diksmuide omvat. Voor de uitbreiding van het ziekenhuis kopen de zusters in het daaropvolgende jaar aanpalende gronden.

Het nieuwe St.-Augustinusziekenhuis, voltooid in 1983.

1973 – Het ziekenhuis ontvangt het principieel akkoord van Minister J. De Saeger voor de oprichting van een dienst G (geriatrie) van 24 bedden, een gemengde dienst C-D (chirurgie-inwendige geneeskunde) van 30 bedden en van een PAAZ-dienst (neuro-psychiatrie) van 30 bedden alsook voor de uitbreiding van de poliklinische activiteiten en de medico-technische en algemene diensten.

1975 – Op 2 maart wordt het definitief ontwerp voor de nieuwe kliniek goedgekeurd. Datzelfde jaar nog starten de werken.

1982 – De “vzw Zwartzusters van Brugge” koopt op 4 augustus opnieuw een aanpalend stuk grond (1 ha, 34 a, 28 ca) voor de aanleg van een grote parkeerruimte en een functionele helihaven (de eerste helikopter zal er landen in januari 1984).

De kapel van het nieuwe St.-Augustinusziekenhuis.

1983 – De bouwwerken aan de nieuwe kliniek zijn klaar. Het domein beslaat in totaal ruim 4 ha. De PAAZ-dienst (neuro-psychiatrie) en de G-dienst (geriatrie) gaan van start. Op 12 februari heeft de inzegening van de nieuwe kapel plaats.

1985 – Op nieuwjaarsdag gaat de gemengde C-D dienst (chirurgie-inwendige geneeskunde) aan de slag. Alle medico-technische en nevendiensten worden rond die tijd opgestart. Het ziekenhuis beschikt nu over 200 budgettaire bedden met volgende indexen : C, D, I, M, E, A en G.

Luchtfoto van het AZ St.-Augustinus aan de Ieperse Steenweg in Veurne

1989-94 – Begin de jaren ’90 werd, in het kader van de brandbeveiligingswerken worden de oudste vleugel met het beddenhuis, het verloskwartier en het operatief kwartier volledig geconditioneerd.

Op 8 mei 1995 werd gestart met een dagziekenhuis waar ambulante volwassen patiënten worden behandeld.

2004 – Na de architectonische uitbouw – rond de eeuwwisseling – van de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg, apotheek en intensieve zorgen, is aan de Klinieklaan een gebouw gebruiksklaar gemaakt waar o.m. een afdeling collectieve autodialyse (CAD) voor nierpatiënten haar plaats vindt.

Het nieuwe logo van het AZ St.-Augustinus Veurne

2008 – Op 5 oktober wordt, ter gelegenheid van de invoering van een nieuw logo, de St.-Augustinuskliniek omgedoopt tot “AZ (= Algemeen Ziekenhuis) Sint-Augustinus Veurne“.

Satellietfoto van het AZ St.-Augustinus in Veurne

Gezondheidszorg in een stroomversnelling

De visie op kwalitatieve zorg verandert razendsnel in het 2e decennium van de 21e eeuw. Kwaliteit moet nu aantoonbaar zijn. Daarom beslist het AZ SAV om te kiezen voor accreditering (JCI-accreditering). Het ziekenhuislandschap verandert mee. Vanuit de overheid wordt er op aangedrongen dat ziekenhuizen netwerken vormen.
En tenslotte is er de patiënt, om wie het allemaal draait. De patiënt is mee geëvolueerd. Men spreekt nu van de empowered patiënt.

De bevolking in de Westhoek is de oudste van het land en dat voelt men in het Veurnse ziekenhuis. De geriatrie puilt uit. In 2016 opent het AZ SAV een bijkomende dienst geriatrie. Het ziekenhuis heeft nu 224 bedden.

Op 17 februari 2017 verandert het ziekenhuis nogmaals van naam: AZ St. Augustinus Veurne wordt AZ West, een ziekenhuis voor iedereen in de Westhoek, de Westkust en voor alle toeristen die hier in de zomer belanden.